Cenas sídla s.r.o.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

I. Základní informace

Správce: Společnost Cenas sídla s.r.o., IČ 023 11 593, se sídlem Štefánikova 131/61, 612 00 Brno (dále jen „Cenas sídla“). Kontaktní osobou na straně Cenas sídla je Mgr. Kristýna Beranová, e-mail: cenas@cenas.cz.

Subjekty údajů jsou fyzické osoby, k nimž se osobní údaje vztahují. Jedná se zejména o osoby, se kterými Cenas sídla uzavírá Smlouvy, nebo další osoby, které využívají služeb Cenas sídla.

Cenas sídla není povinen a nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu:

  • identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo identifikačního průkazu, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa;
  • elektronické kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa;
  • jiné elektronické údaje: IP adresa.

Cenas sídla zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo je smluvní stranou uveden jako kontaktní osoba.

Cenas sídla zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů:

  • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
  • oprávněný zájem Cenas sídla.

Oprávněný zájem společnosti Cenas sídla je jeden ze zákonných základů pro zpracování, ke kterému není nutný souhlas se zpracováním. Za tímto účelem Cenas sídla zpracovává osobní údaj spojený s videonahrávkou podoby subjektu údajů pro účel ochrany majetku, života a zdraví; identifikační a adresné údaje pro účel vymáhání pohledávek.

Správce nepředává osobní údaje žádné třetí osobě. Cenas sídla nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Osobní údaje mohou pro správce zpracovávat subjekty, jenž pro správce zajišťují účetnictví a daňové poradenství.

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

II. Další informace poskytnuté subjektu údajů

Cenas sídla zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy. Správce neprovádí při zpracování automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů: Jestliže subjekt údajů neposkytne identifikační a kontaktní údaje, nebude možné uzavřít se subjektem údajů smlouvu a poskytovat mu ze strany Cenas sídla služby.

Práva subjektu údajů:

a) právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

b) právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnil neúplné osobní údaje, a to vždy na základě sdělení subjektu údajů adresovaného písemně nebo emailem výše uvedené kontaktní osobě.

c) právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v Nařízení.

d) právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

e) právo vznést námitku proti zpracování: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které správce zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. Správce v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

f) právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, které byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

g) právo odvolat souhlas: Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo nejsou nezbytné pro splnění právních povinností správce, kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním odvolání se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu cenas@cenas.cz.

h) právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

i) právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: Správce je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

j) právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

III. Cookies

Subjekt údajů bere na vědomí, že správce používá tzv. cookies soubory, malé textové soubory, jež jsou zasílány do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, které identifikují prohlížeč Subjektu údajů, nahrávají uživatelské aktivity Subjektu údajů, jakmile Subjekt údajů vstoupí na webové stránky www.cenas.cz a také mohou být použity ke sledování aktivity subjektu údajů, měření sledovanosti a dalších parametrů provozu internetových stránek www.cenas.cz.  Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o Subjektu údajů. Subjekt údajů je oprávněn nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jeho počítači zabráněno. Při návštěvě webových stránek správce dochází k automatické identifikaci IP adresy Subjektu údajů. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači Subjektu údajů po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek správce, počet návštěv, pořadí návštěv, přístupový bod apod.

V Brně, dne 26.4.2018